Område – Värmecirkulation

Byte av större cirkulationspump

I samband med en energisanering uppmärksammades en potentiell energislukare i form av en större cirkulationspump av äldre modell. Pumpen arbetade oreglerat på max-varvtal och var i drift under årets samtliga dagar.

Pumpen var försedd med en motor med märkeffekt 4,0 kW och uppmätt effektupptagning vid testtillfället var 3,5 kW. Den årliga driftkostnaden för pumpen var ca 33 300 kr.

Vid byte till en ny modern reglerad pump med automatiskt pumpsstopp sjönk den årliga energianvändningen med över 26 000 kWh. Detta innebar en återbetalningstid på drygt 3 år samt ett bättre fungerande värmesystem.

I detta fall så reducerades det årliga koldioxidutsläppet motsvarande 3 ton koldioxidekvivalenter.


FAKTA:
I våra beräkningar har vi använt 1 kr/kWh för de monetära kostnaderna.
För all el har utsläppsfaktorn 125 g CO2-ekvivalenter per kWh använts enligt Klimatklivet –
Vägledning om beräkning av utsläppsminskning (Naturvårdsverket, 2020).