Swepumps ställningstagande avseende miljöbedömning av pumpar

Pumpar och pumpsystem är inte byggprodukter och ska därför inte registreras för bedömning i de olika miljöbedömningssystem som finns idag.

Motivering
Enligt begreppsförklaringen i den s.k. Byggvarudeklarationen definieras en byggvara eller en byggprodukt enligt nedan.

Försäljnings- eller leveransenhet avsedd att användas vid byggarbete. Begreppet byggvara resp. vara är i en byggvarudeklaration liktydigt med byggprodukt. En byggvara eller byggprodukt kan vara en kemisk produkt eller kan innehålla eller vara behandlad med en kemisk produkt. Exempel på det sista är impregnerat virke.

Byggsektorn regleras bland annat av Byggproduktförordningen.
Intentionen med Byggproduktförordningen är att ställa krav på det som definieras som byggvaror eller byggprodukter. Ingående maskiner i byggnadsverket omfattas inte. Detta avspeglas i att inga standarder relaterade till pumpar och pumpsystem är harmoniserade mot Byggproduktförordningen. Byggproduktförordningens definition av byggprodukt lyder enligt nedan.

Varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk.

Då definitionen av byggvara eller byggprodukt i Byggvarudeklarationen och Byggproduktförordningen samstämmigt exkluderar pumpar och pumpsystem ska dessa produkter inte omfattas av de olika miljöbedömningssystemen.

Miljöbedömning
I de fall en medlem, trots detta, väljer att göra en miljöbedömning av en pump eller ett pumpsystem råder full frihet i detta avseende. Swepump rekommenderar dock sina medlemmar att anlita Byggvarubedömningen, detta med anledning av rådande branschstandarder. Med rådande branschstandarder avses den riktning som pumpbranschens samarbetspartner och distributörer valt.

Swepumps ställningstagande avseende miljöbedömning av pumpar i pdf