Område – Avlopp

Ombyggnation av returslampumpning

Ett större avloppsreningsverk i Sverige behövde bygga om sin returslampumpning som var gammal och med höga underhållskostnader och hög elanvändning. Pumparna, 24st var på 30kW.

Dessa pumpar byttes ut mot nya energieffektiva pumpar med IE3 motorer på 15kW med nya frekvensstyrningar. De nya pumparna förbrukade beroende på last mellan 6-12kW vilket medförde en minskad elanvändning på ca 10kW/pump. Dessutom gjordes investeringar i nya rör och ventiler vilket medförde en minskad elanvändning till ett värde av över 1 miljon kWh/år.

Detta motsvarar en reducering av koldioxid motsvarande 125 ton koldioxidekvivalenter per år. Investeringen betalade sig på 3 år och nu sparar man 1 miljon kr/år i energikostnad.


FAKTA:
I våra beräkningar har vi använt 1 kr/kWh för de monetära kostnaderna.
För all el har utsläppsfaktorn 125 g CO2-ekvivalenter per kWh använts enligt Klimatklivet –
Vägledning om beräkning av utsläppsminskning (Naturvårdsverket, 2020).